news

Energia wiatrowaNasze usługi

Zarządzanie techniczne (O&M)

Po wybudowaniu elektrowni, realizujemy usługę zarządzania technicznego instalacjami wiatrowymi, co gwarantuje jej niezakłóconą i efektywną pracę. Nasz serwis w zakresie stacji transformatorowych zapewni należyte utrzymanie stanu technicznego całej infrastruktury elektrycznej.

Zakres usług realizowanych w ramach zarządzania technicznego

icon
Zarządzanie techniczne
 • Monitorowanie i analiza parametrów pracy oraz stanu technicznego instalacji
 • Opracowanie i wdrażanie rozwiązań do optymalizacji pracy instalacji
 • Planowanie i organizacja prac oraz przeglądów, zarządzanie przestojami celem minimalizacji strat w produkcji
 • Dedykowany Manager Techniczny
 • Obliczanie parametrów wydajnościowych instalacji
 • Archiwizacja danych produkcyjnych
 • Przygotowanie raportów operacyjnych i analiz technicznych
 • Prowadzenie postępowań z operatorem sieci dystrybucyjnych i przesyłowych
icon
O&M (Eksploatacja)
 • Centrum dyspozytorskie z niezależnym systemem SCADA/li>
 • Całodobowy monitoring pracy instalacji
 • Utrzymanie ruchu
 • Przeglądy infrastruktury elektrycznej i budowlanej
 • Inspekcje techniczne turbin wiatrowych
 • Pomiary infrastruktury energetycznej i sieci WN, SN i nN
 • Pomiary termowizyjne
 • Usuwanie usterek, wizyty serwisowe
 • Przeglądy gwarancyjne i rozruchowe
icon
Commercial management
 • Zapewnienie funkcjonowania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Zarządzanie i obsługa umów oraz gwarancji
 • Prowadzenie postępowań z jednostkami samorządowymi ochrony środowiska
 • Reprezentowanie wytwórcy przed podmiotami powiązanymi
 • Planowanie długo- i krótkoterminowe
icon
Raportowanie
 • Raporty operacyjne
 • Raporty z przeglądów i prac naprawczych
 • Raportowanie do URE
 • Analizy techniczne
icon
Financial management
 • Kompleksowa obsługa księgowa
 • obsługa podatkowa zgodnie z wymogami polskiego prawa
 • Obsługa finansowań zewnętrznych
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów, również na rzecz instytucji zewnętrznych
 • Prowadzenie budżetów operacyjnych
 • Planowanie płynności
 • Przygotowywanie płatności