Aktualności

Informacje dotyczące ochrony prywatności dla osób odwiedzających stronę internetową

Chcielibyśmy poinformować Państwa w sposób możliwie najbardziej przejrzysty wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas Państwa danych, w tym danych osobowych, pozyskanych przez nas w trakcie korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej oraz pouczyć o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Strona internetowa jest administrowana przez Vortex Energy Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin (Spółka).

W przypadku korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej mogą być zbierane i wykorzystywane Państwa dane, w tym dane osobowe.

Państwa dane, w tym dane osobowe, mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Państwa (w tym na przykład: przy wypełnianiu formularza kontaktowego, zapisywaniu się na newsletter, korzystaniu z funkcjonalności umożliwiającej podanie numeru telefonu) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych, jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.

W trakcie procesów korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej Spółka może również zbierać Państwa informacje o adresie IP, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Państwo zostali przekierowani na naszą stronę internetową oraz rodzaju oprogramowania, z którego Państwo korzystacie (w tym: rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Wskazane dane są wykorzystywane są przez nas w celu administrowania naszą stroną internetową oraz w celu tworzenia statystyk, analiz czy prowadzenia marketingu własnego.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest, co do zasady możliwe bez podawania Państwa danych, w tym danych osobowych. Jeśli dane te pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi, w tym dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jeśli przetwarzanie Państwa danych, w tym danych osobowych jest konieczne, a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady Państwa zgodę niezbędną do ich przetwarzania.

Spółka czyni należytą staranność, w tym zapewnia przestrzegania odpowiednich przepisów prawa, w celu prawidłowego zabezpieczenia Państwa danych, w tym danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Oficjalny tekst RODO znajduje się na stronie internetowej pod linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Vortex Energy Sp. z o.o. z siedzibą przy Placu Rodła 8, 70-419 Szczecin (tel. 91 431 53 80, e-mail: biuro@vortex-energy.pl. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest mgr inż. Arnold Paszta (arnold.partner@gmail.com).

Zasady, jakimi kierujemy się przy przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach zgodnie z zasadą minimalizacji danych. Zachowujemy zasadę prawidłowości Państwa danych, co oznacza, iż podejmujemy rozsądne działania, aby dane, które są nieprawidłowe zostały usunięte lub sprostowane. Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dokładamy wszelkich starań po przez wdrożenie odpowiednich kroków i procedur celem zachowania integralności i poufności Państwa danych oraz zachowania zasady rozliczalności.

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy:bezpośrednio od Państwa, ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Jakie dane przetwarzamy?

Możemy między innymi przetwarzać takie dane jak:imię, nazwisko, dane teleadresowe (w tym: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail), dane dotyczące Państwa kwalifikacji zawodowych, uprawnień, orzeczeń.

Ponadto, Spółka wskazuje, że jeśli Państwa kontakt z nami następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego, wówczas Spółka przetwarza Państwa dane z formularza w celu opracowania zapytania. Podstawę prawną w zakresie przekazania stanowi wówczas Państwa zgoda, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
a. w celu zawarcia z Państwem jakiejkolwiek umowy lub jej wykonania, w tym: umowy o świadczenie usług, wykonanie dzieła, innej umowy cywilnoprawnej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b. w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez Spółkę, określonego przede wszystkim w ustawach podatkowych oraz kodeksie pracy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c. w celu prowadzenia marketingu usług własnych i produktów Spółki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. f RODO,
d. w celu skontaktowania się z Państwem, jeśli Państwo napisali do Spółki wiadomość, wypełnili formularz kontaktowy lub pozostawili Państwo swój numer telefonu w celu nawiązania kontaktu ze Spółką, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f RODO,
e. w celu prowadzenia statystyki i analizy zachowania użytkowników naszej strony internetowej, tj. na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą być podmioty, którym Spółka, jako administrator danych osobowych, udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym między innymi: organom ścigania, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, urzędom skarbowym, innym urzędowym i instytucjom publicznym) oraz podmiotom, którym powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega Spółka, jako administrator danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą wtedy przetwarzanie oparte jest o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę, jako administratora danych osobowych, będzie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

Jeżeli przetwarzanie niezbędne jest w celu prowadzenia przez Spółkę statystyki i analizy zachowania użytkowników naszej strony internetowej, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Przekazywanie Państwa danych osobom trzecim dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi.

Przekazujemy dane osobowe także w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego. Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe (np. organy ścigania spraw karnych) proszą w formie pisemnej o informację lub istnieje odpowiednie zarządzenie sądu.

Spółka może udostępnić Państwa dane, stanowiące czasami niekoniecznie Państwa dane osobowe, bo dotyczące jedynie plików cookies, swoim podwykonawcom lub innym podmiotom, z których usług korzysta przy ich przetwarzaniu. Takimi podmiotami są:
a. Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia), który jest dostawcą usługi związanej z wyświetlaniem reklam w postaci: Facebook Pixel; udostępnianie odbywa się w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na potrzeby świadczenia usług dopasowania, pomiaru i analizy,
b. Google LLC z siedzibą w USA (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, który jest dostawcą usług w postaci: Google Analytics, Google Ads; udostępnianie odbywa się w zakresie usług takich jak m.in. w zakresie narzędzi do analizowania stron internetowych (Google Analytics), w zakresie usługi związanej z wyświetlaniem reklam (Google Ads),
c. Hotjar Limited z siedzibą na Malcie (Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta, Europe), który jest dostawcą usług służących do analizowania Państwa ruchu na naszej stronie internetowej,
d. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement) Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland), który jest właścicielem serwisu społecznościowego LinkedIN.

Spółka wskazuje, iż nie przekazuje Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejski Obszar Gospodarczy, za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów: Google LLC, gdzie wskazany transfer, niedotyczący danych osobowych, a jedynie plików cookies odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Dane zapisane z plików cookies przetwarzane będą przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – profilowanie

Rozporządzenie RODO nakłada na Spółkę obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Spółka podaje Państwu informacje dotyczące możliwego profilowania.

Spółka może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz po wyrażeniu uprzednich zgód – w celu marketingu usług i produktów Spółki oraz w celu marketingu usługi i produktów jej partnerów, ale decyzje podejmowane na podstawie profilowania przez nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie danej usługi, możliwości korzystania z usług, produktów Spółki, czy też zawarcia lub odmowy zawarcia jakiejkolwiek innej umowy. Efektem korzystania z profilowania może być np. prowadzenie marketingu usług własnych lub produktów, przesłanie propozycji nawiązania współpracy, zawarcia jakieś umowy, które może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanej od Spółki propozycji, oferty, zaproszenia czy innej formy. 

Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie internetowej Spółki. Celem profilowania jest dostarczenie danej osobie jak najbardziej satysfakcjonującej usługi lub produktu, nawiązania współpracy lub innej, precyzyjnie odpowiadającej jego indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Spółkę określonych danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Ponadto, zgodnie z RODO, informujemy Państwa, że macie Państwo następujące prawa:

Prawo do informacji (art. 15 RODO)

W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku, z tym stosowane jest profilowanie.

Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom względnie kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym przypadku macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych.

Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do żądania ich usunięcia (o ile inne przepisy nie nakładają na administratora danych osobowych obowiązku dalszego ich przetwarzania), korekty, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Spółki bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Spółki, jako administratora danych osobowych, celem naniesienia niezbędnej korekty.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

W sytuacjach przewidzianych w art. 17 RODO i na podanych tam warunkach macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym.

Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, w szczególności, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na Spółce, jako administratorze danych osobowych, obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO)

W sytuacjach przewidzianych w art. 18 RODO i na podanych tam warunkach macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w szczególności, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione prawne interesy z naszej strony przewyższają Państwa prawnych interesów.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

W sytuacjach opisanych w art. 20 RODO i na podanych tam warunkach, macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie innemu administratorowi danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

W sytuacjach przewidzianych w art. 21 RODO i na podanych tam warunkach macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności.

Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO)

Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).

Pytania dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, e-mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.

Polityka plików cookies oraz narzędzia wykorzystywane na naszej stronie internetowej

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, to jest też tak zwane „ciasteczka”. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę naszą stroną internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia następuje połączenie). Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. pod następującym adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Spółka może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej Spółki w następujących celach:
a. dostosowywania zawartości strony internetowej do Państwa indywidualnych preferencji (np. dotyczących języka),
b. zapamiętywania Państwa lokalizacji IP, strefy czasowej,
c. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszej strony internetowej,
d. personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych przez Spółkę, zgodnych z Państwa zainteresowaniami,
e. remarketingu, czyli działania reklamowego, w którym po utworzeniu odpowiednich list remarketingowych na podstawie wybranych cech zachowań (za pomocą Google Analytics lub Piksel Facebooka), kierowane są reklamy, które wyświetlają się Państwu podczas odwiedzania różnych stron internetowych w sieci reklamowej Google oraz w serwisie Facebook.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies w ramach korzystania ze strony internetowej Spółki; zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

W ramach funkcjonowania strony internetowej Spółki, jak zostało to wskazane w punkcie I podpunkt (8) powyżej, Spółka może korzystać z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Spółce prowadzić statystyki i analizować ruch na stronie internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną i analizie ruchu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające naszą stronę internetową. Spółka korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających stronę oraz sposób ich zachowania na naszej stronie internetowej, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzają te osoby naszą stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na naszej stronie internetowej. W tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.  

W ramach funkcjonowania strony internetowej, jak zostało to wskazane w punkcie I podpunkt (8) powyżej, Spółka może korzystać także z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Spółce mierzyć skuteczność reklam oraz analizować działania podejmowane przez odwiedzających stronę Spółki, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Tworzenie list remarketingowych na podstawie plików cookies gromadzonych przez Pixela odbywa się w panelu Facebook. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka (preferencjami reklamowymi) jest możliwe poprzez zmianę ustawień reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

W ramach funkcjonowania strony internetowej Spółki, jak zostało to wskazane w punkcie I podpunkt (8) powyżej, Spółka może korzystać z usług związanych z serwisem społecznościowym LinkedIn, dostarczanym przez LinkedIn Ireland Unlimited Company (Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement) Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland). Przeglądarka określonej osoby, korzystającej z naszej trony internetowej może nawiązać połączenie z serwisem społecznościowym LinkedIn i przekazać informacje o odwiedzeniu naszej strony internetowej. Dotyczy to wyłącznie osób, które posiadają swój profil na wyżej wymienionych stronach i wyrazili zgodę na śledzenie ich aktywności. Szczegóły na temat przetwarzania danych przez serwis społecznościowy LinkedIn znajdują się w polityce prywatności serwisu pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL.

W ramach funkcjonowania naszej strony internetowej, jak zostało to wskazane w punkcie I podpunkt (8) powyżej, Spółka może korzystać z usług Hotjar, dostarczanych przez Hotjar Limited (Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta, Europe). Celem tego narzędzia jest analizowanie zachowania danej osoby podczas korzystania przez nią z naszej strony internetowej. Hotjar rejestruje sposób poruszania się osób na naszej stronie internetowej (w tym np. nawigację czy ruch kursora). Spółka nie pozyskuje jednak za pomocą tego narzędzia żadnych innych danych. Narzędzie to jest używane jedynie w celu analizowania i optymalizacji funkcjonowania naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat polityki prywatności Hotjar można znaleźć pod tym linkiem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/. Istnieje również możliwość wyłączenia możliwości analizowania zachowania na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Aktualność i zmiana tego oświadczenia o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo zmiany oraz innej formy dostosowania treści niniejszego oświadczenia dotyczącego Polityki. Odbywa się to z reguły w przypadku dalszego rozwoju lub dopasowania zastosowanych usług. Stan tego oświadczenia: 6 kwietnia 2021 r.